18th NOV. 18 - SZERDA/WEDNESDAY

19:30 VERSENY/COMPETITION 1.

>>> watch here

21:00 VERSENY/COMPETITION 2.

>>> watch here

19th NOV. 19 - CSÜTÖRTÖK/THURSDAY

17:00 VERSENY/COMPETITION 3.

>>> watch here

18:45 VERSENY/COMPETITION 4.

>>> watch here

20:30 VERSENY/COMPETITION 5.

>>> watch here

20th NOV. 20 - PÉNTEK/FRIDAY

17:30 VERSENY/COMPETITION 6.

>>> watch here

18:45 VERSENY/COMPETITION 7.

>>> watch here

20:30 VERSENY/COMPETITION 8.

>>> watch here

21st NOV. 21 - SZOMBAT/SATURDAY

12:00 VERSENY/COMPETITION 9.

>>> watch here

13:00 VERSENY/COMPETITION 10.

>>> watch here

15:00 VERSENY/COMPETITION 11.

>>> watch here